Hoppa till innehåll

GDPR - General Data Protection Regulation

Integritetspolicy för Swedish Film AB

Uppdaterad 2018

1. Allmänt

Vi på Swedish Film AB värnar om din personliga integritet. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar dig för en provmånad, köper våra produkter eller tjänster eller när du på annat sätt är i kontakt med oss.

I vår policy hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet, på våra webbplatser eller tjänster, eller gällande lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

2. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (med eller utan andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, personnummer, IP-adress eller köphistorik.

Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, radering eller förstöring.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Swedish Film AB, Org. 556556–5925, Box 6014, 171 06 Solna, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av bolaget och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Swedish Film AB är personuppgiftsbiträde i de fall där exempelvis en skola tecknat avtal för tillgång till tjänsterna på www.filmochskola.se. Skolan i fråga är personuppgiftsansvarig för sina anställdas personuppgifter.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

När du besöker våra webbplatser som inloggad kund, köper våra produkter eller tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress och annan ärenderelaterad information, t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst. Vi kan även komma att samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredjepartstjänster för betalningslösningar, adressuppdateringar samt uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker och andra finansiella institut.

5. Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

A) För att kunna hantera beställningar och köp

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Leverans av en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans).
- Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
- Adresskontroll mot externa källor, t.ex. Unifaun, Klarna eller liknande.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Betalinformation (t.ex. fakturaadress, transaktionstidpunkt, referens nr)
- Betalningsformation
- Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
- Orderinformation
- Användaruppgifter för inloggning på www.filmochskola.se
- Din korrespondens

Laglig grund:
-Fullgörande av köpeavtal.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringstid:
- Tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

B) För att kunna administrera www.filmochskola.se

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Ge behörighet att logga in
- Säkerställa identitet
- Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
- Möjligheten för dig att spara favoriter och liknande underlättande åtgärder
- Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar under ”Min sida”)

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kommun
- Skola (skolans namn)
- Användarnamn och lösenord
- Telefonnummer (jobbtelefon)
- E-postadress
- Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund:
- Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att skapa och administrera dina sidor.

Lagringstid:
- Tills att du avslutar ditt konto. Om ditt konto har varit inaktivt i 18 månader raderar vi ditt konto och tillhörande information. Med inaktivitet menar vi att provmånaden löpt ut alternativt ditt eller din skolas avtal avslutats.

C) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Kommunikation och besvarande av frågor till kundtjänst via telefon, mejl eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
- Identifiering
- Utredning av klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Användarnamn och lösenord
- Orderhistorik
- Betalningsinformation

D) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT- system).

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:

- Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana förpliktelser kan t.ex. avse krav avseende produktansvar såsom framtagande av kommunikation och information till kunder om och produktåterkallelser, t.ex. vid upphörande av rättighet att distribuera titel i sortimentet i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Användarnamn och lösenord
- Orderhistorik
- Betalningsinformation
- Användaruppgifter för www.filmochskola.se
- Betalningshistorik

Laglig grund:
- Rättslig förpliktelse.

Lagringstid:
- Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

E) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

Personuppgifter behandlas för att möjliggöra följande:
- Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på aktuella titlar, påminna om fortsatt aktuella titlar eller liknande åtgärder som förbättrar din upplevelse.
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post.
- Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

- Namn
- Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Uppgifter om genomförda köp

Laglig grund:
- Fullgörande av avtal för Film och Skola-kunder
- Intresseavvägning för besökare på webbplatser
- Samtycke för mottagare av nyhetsbrev som själva anmält sig till sådana utskick

Lagringstid:
- För fullgörande av avtal: Tills att du avslutar ditt konto.

6. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

7. Delar vi personuppgifter?

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar, t.ex. speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi minimerar överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES. I de fall sådant sker, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

Dessa företag styr själva hur informationen ska behandlas i enlighet med sina integritetspolicys.

8. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att manipuleras, gå förlorade, förstöras eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

9. Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via olika sociala medier, bland annat Facebook, YouTube och Instagram. Vi gör detta i syfte att kunna marknadsföra oss och kommunicera med de personer som tar kontakt med oss för att ställa frågor eller föra diskussioner. Om du som privatperson väljer att publicera innehåll, exempelvis ett inlägg eller en kommentar, på någon av våra publika sidor samtycker du till att vi behandlar de personuppgifter som du publicerar. Förutom att dina personuppgifter lagras i den tjänst du publicerat dem behandlar vi dem även genom att läsa, eventuellt besvara och så småningom radera dem. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst genom att själv radera det du publicerat. En gång i halvåret går vi tillbaka och raderar allt innehåll från det näst senaste halvåret.

Kom ihåg att du genom att publicera innehåll på våra publika sidor även lämnar de uppgifter du publicerar till leverantören av den sociala tjänsten, dvs. Facebook, YouTube eller Instagram. Swedish Film har ingen kontroll över vad dessa leverantörer gör med dina uppgifter, utan det regleras helt av deras egna villkor för respektive tjänst.

10. Hur använder vi cookies?

Vi använder cookies för att kunna utvärdera vår webbplats med hjälp av Google Analytics.
Läs mer om vår cookiepolicy.

11. Vilka rättigheter har du?

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss för att ta del av dina personuppgifter som finns sparade hos oss. gdpr@swedishfilm.se

12. Rättelse av personuppgifter

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på www.filmochskola.se och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta oss på gdpr@swedishfilm.se.

13. Radering av dina personuppgifter

Du kan begära radering av dina personuppgifter, under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Begränsning av behandling:

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

14. Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Om du har frågor kopplat till dataskydd och integritet eller anser att vi hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta oss via gdpr@swedishfilm.se.