2018-04-10

Klartänkt - Vetenskap kontra pseudovetenskap

De fyra filmerna i Klartänkt är en del i utbildningspaketet "Klartänkt" som tar avstamp i läroplanen. Filmerna behandlar vetenskaplig metod, källkritik, vetenskapshistoria, kritiskt tänkande och argumentationsfel. Pedagogiska fina animationer och roliga intressanta exempel gör filmerna ytterst användbara i skolan. Till filmerna finns en lärarhandledning skriven av Siv Engelmark och Åsa Sundelin på uppdrag av Nobelmuseet. Initiativet och konceptet till filmerna kommer från Andras Gedeon, ledamot av IVA.

Klartänkt

Vetenskapliga framsteg försvaras och förklaras i serien Klartänkt, som är producerad av Mediabruket AB på uppdrag av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Huvudbudskapet i serien är att den vetenskapliga metoden att undersöka världen stadigt ökar vårt kunnande och för vårt samhälle framåt. 

Kretsar jorden kring solen? Kan homeopati bota sjukdomar? Vetenskaplig metodik kan hjälpa oss att skilja sant från falskt. Hjärnan tänker gärna fort men fel. Då kan vi falla i tankefällor och argumentera fel, till exempel gå till personangrepp. Kritiskt tänkande är verktyget som hjälper. Ett tips är därför att se de fyra korta filmerna i Klartänkt som passar från 11 år och upp till och med gymnasiet.

Koppling till läroplan exempel ur Lgr 11:

Klartänkt 1, 2, 3 och 4 ger möjligheter att ”bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med naturvetenskapliga arbetsmetoder”, vilket är ett syfte med undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena.
Klartänkt 4 ger därutöver möjlighet för eleverna ”att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier” vilket anges som mål i syftesdelen i ämnet svenska. ”Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts” är också något som med fördel kan övas med hjälp av Klartänkt 4. Detta mål från det centrala innehållet för ämnet svenska i årskurser 7–9 gör filmen mycket användbar i skolan.

Handledning finns via Film och Skola, AV-centraler eller att hämta här: https://goo.gl/BVUjVg

Direktlänkar till filmerna finns på lärarhandledningens sida 2. Där finns också länkar till filmerna med engelsk undertext.

Innehållet har tagits fram i ett samarbete mellan Andras Gedeon, Mediabruket AB och en mångsidig referensgrupp bestående av:

Dan Larhammar (ordförande i KVA-s kommitté för skolfrågor), Göran Grimvall (IVA), Sven Ove Hansson (IVA), Britt-Marie Drottz Sjöberg (IVA), Gerd Bergman (NTA, Naturvetenskap och Teknik för Alla, utvecklingschef), Marja Andersson (NTA, verksamhetschef), Åsa Sundelin (Nobelmuseet, chef för den pedagogiska verksamheten) och Christer Sturmark (Fri Tanke Förlag, författare).