Tema: Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan staten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen. Texten ovan är hämtad från regeringens webbplats där det finns mer information.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten. Efter andra världskrigets massmord på bland annat judar och romer utvecklades det internationella samarbetet kring dessa rättigheter. Förenta Nationerna (FN) grundades den 24 oktober 1945, precis efter andra världskrigets slut. I dag firas FN-dagen denna dag.

Nedan har vi samlat filmer under detta tema. Överst finns program som direkt syftar på FN och barnkonventionen, därefter följer en alfabetisk lista med tips på spelfilmer och utbildningfilmer som anknyter till ämnet.